தனிமை யெனும் நாய்

சத்தமிட்டுச் சிரித்து
சாகாவரம் தேடும்
கார்பொரேட் கனவான்கள்

குறைத்த கொழுப்பை
வெட்டிப் பேச்சில் தூவிவிடும்
அரைகுறை மேதாவிகள்

காதலாகி கசிந்துருக வந்து
செல்பிகளிலே சுகம் தேடும்
ஆண்ட்ராய்டு பறவைகள்

முட்டிச் சிராய்ப்பில் ஒட்டியிருக்கும்
மணல் தட்டி நட்பாகும்
குட்டி வாண்டுகள்

மழலைக்கு ஆங்கிலம்
ஊட்டிவிட்டு
மம்மி ஆகிப்போன அம்மாக்கள்

நக்கல்
நையாண்டி
நலம் விசாரிப்பு
நாட்டுநடப்பு
நாலாம் தெரு நடராஜனின்
கடன் பிரச்சனை
சீஸாவின் கீச் கீச்
ஒன்றுக்கொன்று மோதி
காற்றில் கலந்த
உயிரிசை

வதவெதவென்று
உயிர் நிறைந்த பூங்காவின்
ஒரு ஓரத்தில்
உடைந்த ஊஞ்சலின் நிழலில்
காதோர சிரங்கை
மொய்க்கும் ஈச்சைகள் மட்டுமே
துணையாய்க் கொண்டு
சுருண்டு கிடக்கும்
நாய்

தனிமை.

Advertisements

same words different days.

whenever
I see a woman
sitting by the lawn
reading a book
a cup of coffee
or tea
in her hand
the sun painting
her silhouette

whenever
I look out
the window
finding the world
in all its glory
peaceful and quiet

a poem
rises
from inside my heart
a poem with no form
trying to
get out

and I wait
for words
a falling man’s
frantic hands
looking for
a ledge
to hold on to

there are days
you feel empty
and out of words

wind waiting for
a flute
colours waiting for
a canvas
humans waiting for
the one

a poem
once concieved
has to be
set free

so I
let it out
making do
with
whatever words
I have

an almost perfect night.

escaping into the mountains away from the everyday nonsense watching the ravens chase their prey the skies changing colors clouds pass and so does time dull bright rays of the evening sun resting on the hard clustered mountains shining the green pasture and the mountain plants with water droplets twinkling the light dims the stars […]

the in-betweens.

the world
full of
people

bad men
and
women
doing
bad bad
things

the good ones
undoing
the bad bad things
spreading some
goodness
along

see-saw players
keeping
the society
from
toppling

and
we
the parasites
riding on the
balance
they
create
contemplating
about
the good and the bad

nothing.

there are days
when I have to
write
nothing special about
those days
they are usually
mundane

I’ll be on my way
to college
having my lunch
talking to someone
lying down
doing nothing
and then all of a sudden
I grow heavy

my face about to
burst
my belly
bladder
and chest
full of something
that feels liquid
like a balloon
filled with
water

I start sweating
and gasping for air
eyes start seeing
things
that aren’t there
and my mind
goes blank

no one around me
notices a thing
they don’t
understand
they don’t see
anything different
it feels normal
someone standing
in the beach
looking at the sea
beautiful
the waves full of life
the orange sun
perfect
but out of her sight
is a man
flapping his hands
and legs
gulping down salty
sea water
praying for help
drowning in the
same beautiful sea

I take out my phone
to type something
but
NOTHING
arrives

you have
a bad cold
you want to
sneeze
but
you can’t
does it make sense now?

I have a
better example
with shit and fart
but then
I’ve talked a lot
about them
I feel like
I’m full of shit

I’m so full
but I cant write
anything
all those crazy
poetic thoughts
seem to have disappeared
trying to
find something
to write about
searching desperately
its tiring

so I
piss on grammar
and fuck art
start typing
letting
the words
find
me

the empty diary.

there is
the diary
lying
inside
the cupboard

there are days
when I
take it out
leave it
on the
table

hardbound
golden yellow
with
some funny
mandarin font
on it

she gave
it
as a
gift
asking
me
to write

she was
there
and
I
never wrote

now she
is gone
the diary is
still
there

the
pale yellow
pages
waiting

for the
touch
of a pen
for the ink
to spread
for the words
to form

waiting
for a
poem
that’ll
never be